МВС Укрїни. Експертна служба
ВЕРСІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
uken
МВС Укрїни. Експертна служба

ДОСТОВІРНИЙ ВИСНОВОК - НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУ!

Герб Рівненської області

 

ЗАЯВА

ПРО ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ

  Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України є державною спеціалізованою установою судової експертизи який: проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних та фізичних осіб. 

  Проведення експертних досліджень здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

  Рівненський науково – дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України в особі директора приймає на себе зобов’язання щодо впровадження політики у сфері конфіденційності інформації. Персонал, що бере участь у проведенні досліджень та експертиз, зобов’язується виконувати вимоги Рівненського науково – дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щодо забезпечення конфіденційності інформації, співпрацює із замовниками або їхніми представниками щодо проведення досліджень та експертиз стосовно поданої заявки. Всі зареєстровані дані зберігаються в умовах безпеки та конфіденційності. Процедури захищення та поновлення даних на електронних носіях, а також для запобігання несанкціонованого доступу або внесення змін до них наявні та дотримуються персоналом. Вживає адекватних заходів, узгоджених з нормами чинного законодавства, щоб забезпечити конфіденційність інформації, отриманої у процесі досліджень та експертиз на всіх рівнях проведених робіт, не передає третій стороні інформацію, отриману в процесі досліджень та експертиз, що стосується конкретних зразків або замовника, без письмової згоди останнього. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, повідомляє замовника про те, що інформацію надано відповідно до Закону. Несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації згідно з чинним законодавством.

  З огляду на зазначене, Рівненський НДЕКЦ МВС, в особі директора Семчука Андрія Григоровича виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості і зобов'язується:

• дотримуватися сталої професійної практики та підтримувати високу якість досліджень (випробувань) з метою задоволення вимог замовників;

• не піддавати персонал НДЕКЦ будь-якому адміністративному, фінансовому або іншому тиску, який міг би вплинути на технічні оцінки та результати випробувань;

• не доручати персоналу НДЕКЦ такі види діяльності, які можуть підірвати довіру замовників до незалежності, неупередженості, об’єктивності результатів робіт;

• виключити будь-який вплив сторонніх осіб чи організацій на процес та результати випробувань;

• приділяти особливу увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів для проведення випробувань на високому технічному рівні;

• вимагати від співробітників випробувальної лабораторії та Органу з інспектування своєчасного і досконалого вивчення документації системи управління та дотримання встановленої політики у своїй діяльності;

• сприяти своєчасному виявленню відхилень від системи управління та їх попередження або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей.

  Рівненський НДЕКЦ МВС забезпечує виконання судових експертиз, експертних досліджень, випробувань, оцінки відповідності, оцінки майна, майнових прав і здійснення професійної оціночної діяльності, перевірок за обліками знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів, оглядів місця події та участі в інших слідчих (розшукових) діях за встановленими законодавством вимогами та принципами щодо об’єктивності, неупередженості, недискримінаційності, уникнення конфліктів інтересів і впливу на незалежність суджень працівників Рівненського НДЕКЦ МВС, що забезпечується уникненням зовнішніх та внутрішніх впливів і тисків адміністративного, комерційного, фінансового, родинного чи іншого характеру.

  З метою належного функціонування системи управління керівництво Рівненського НДЕКЦ МВС докладе всіх зусиль для фінансового та організаційного забезпечення:

• дотримання вимог міжнародних і державних технічних регламентів, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

• неухильного дотримання умов конфіденційності;

• підбору, навчання, стажування, атестування, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

• накопичення досвіду експлуатації випробувального (дослідницького) устаткування та засобів вимірювальної техніки, своєчасного та стабільного проведення технічного огляду та планово-попереджувальних ремонтів, а також усунення причин та умов, що призвели до пошкодження такого устаткування, і ефективне здійснення заходів з їх запобігання у майбутньому;

• всебічного аналізу невідповідної роботи з досліджень (випробувань) та ефективного і своєчасного здійснення попереджувальних та коригувальних дій;

• ведення документації і збереження інформації про результати досліджень (випробувань);

• постійного планомірного поліпшення якості досліджень (випробувань), а також особистої відповідальності персоналу Рівненського НДЕКЦ МВС за якість виконаних робіт.

 

Директор

Рівненського НДЕКЦ МВС 

Андрій СЕМЧУК